کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی

مسئول کارگروه: دکتر حسن احمدی

سوالات مرتبط با کارگروه در پیوست حکم ریاست جمهوری:

۱- کمیت اراضی و منابع طبیعی که تحت تأثیر سیلاب قرار گرفته‌اند، چقدر است؟ و میزان خسارت‌ها چیست؟

۲- تغییر کاربری اراضی و توسعه کشت چگونه بر کمیت سیلاب و خسارات ناشی از آن تأثیر گذاشته است؟

۳- افزایش تاب‌آوری کشاورزی و منابع طبیعی در مقابل سیلاب مستلزم چه اصلاحات و اقداماتی است؟