کارگروه کسب و کار

مسئول کارگروه: دکتر سیده فاطمه مقیمی

سوالات مرتبط با کارگروه در پیوست حکم ریاست جمهوری:

۱- کدام کسب و کارها از سیلاب خسارت دیده‌اند؟ میزان خسارات چقدر است؟

۲- سیلاب چه اثرات کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدتی بر اقتصاد کسب و کارها باقی می‌گذارد؟

۳- سیلاب علیرغم خساراتش، چه ظرفیت‌هایی برای توسعه کسب و کارها ایجاد می‌کند؟

۴- مناسب‌ترین شیوه‌ها برای کمک به کسب و کارها برای آنکه به حالت عادی بازگردند چیست؟

۵- مناسب‌ترین سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات برای تبدیل کردن خسارت ناشی از سیلاب به فرصتی برای تولید و رشد اقتصادی چیست؟