کارگروه محیط‌زیست

مسئول کارگروه: دکتر رضا مکنون

سوالات مرتبط با کارگروه در پیوست حکم ریاست جمهوری:

۱- نقش متغیرهای محیط زیستی (وضعیت جنگل، مراتع، پوشش گیاهی، دستکاری در پیکره‌های آبی، توسعه کشاورزی، تغییر حرائم و...) در پیدایش خسارات سیلاب چه بوده است؟
۲- قوانین، ساز و کارها، رویه‌ها و اقدامات مدیریتی منجر به تخریب‌های محیط زیستی تشدیدکننده سیلاب و خسارات آن چیست؟
۳- آثار منفی سیلاب‌ها بر محیط زیست و طبیعت ایران چیست؟
۴- آثار مثبت سیلاب‌ها بر محیط زیست و طبیعت ایران چیست؟
۵- درس‌آموخته‌های سیلاب برای مدیریت محیط زیست که سبب افزایش تاب‌آوری و پایداری محیط زیست ایران شود، چیست؟
۶- اصلاحات ضروری برای افزایش ظرفیت استفاده کشور از منابع آبی ناشی از سیلاب ها چیست؟
۷- اصلاحات ضروری برای بهبود کیفیت محیط زیست به منظور کاستن از احتمال بروز سیلاب‌ها و خسارات ناشی از آن‌ها چیست؟