گزارش‌های نهایی «هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها»

 

 

   گزارش نهایی: روایت، تحلیل، درس‌آموخته‌ها و پیشنهادها

 

   تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۹

 

   تعداد صفحات: ۳۱۴

 

   دانلود گزارش نهایی

 

 

 

 

 

   گزارش دوم: گزارش پاسخ به سوال‌های رئیس‌جمهور در خصوص سیلاب‌های ۹۸ - ۱۳۹۷ ایران

 

   تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۹۸

 

   تعداد صفحات: ۴۱۴

 

   دانلود گزارش دوم

 

 

 

 

     

   گزارش اول: تشریح رخداد (روایت سیلاب‌های ۹۸ - ۱۳۹۷ ایران)

   

   تاریخ انتشار: مهر ۱۳۹۸

 

   تعداد صفحات: ۱۲۲

 

   دانلود گزارش اول

 

 

 

 

   گزارش نهایی کارگروه محیط‌زیست

   

   تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۸

   

   تعداد صفحات: ۳۷۶

   

   دانلود گزارش

 

 

 

 

   گزارش نهایی کارگروه شهرسازی، معماری و میراث‌فرهنگی

 

   تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۸

 

   تعداد صفحات: ۵۸۶

 

   دانلود گزارش 

 

 

 

 

 

   گزارش نهایی کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه

 

   تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۸

 

   تعداد صفحات: ۷۰۴

 

   دانلود گزارش 

 

 

 

 

   

   گزارش نهایی کارگروه اقلیم‌شناسی و هواشناسی

 

   تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۸

 

   تعداد صفحات: ۳۹۶

 

   دانلود گزارش 

 

 

 

 

 

   گزارش نهایی کارگروه هیدرولوژی و منابع‌آب

 

   تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۸

 

   تعداد صفحات: ۴۸۸

 

   دانلود گزارش 

 

 

 

 

 

 

   

   گزارش نهایی کارگروه مهندسی رودخانه و سازه‌های هیدرولیکی

 

   تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۸

 

   تعداد صفحات: ۸۰۶

 

   دانلود گزارش 

 

 

 

 

 

 

   گزارش نهایی کارگروه مدیریت بحران

 

   تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۸

 

   تعداد صفحات: ۲۲۰

 

   دانلود گزارش 

 

 

 

 

 

   گزارش نهایی کارگروه مدیریت ریسک و بیمه

 

   تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۸

 

   تعداد صفحات: ۱۶۰

 

   دانلود گزارش 

 

 

 

 

 

 

 

   گزارش نهایی کارگروه حقوقی

 

   تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۸

 

   تعداد صفحات: ۱۰۵۰

 

   دانلود گزارش 

 

 

 

 

 

 

 

 

   گزارش نهایی کارگروه کشاورزی و منابع‌طبیعی

 

   تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۸

 

   تعداد صفحات: ۳۷۴

 

   دانلود گزارش 

 

 

 

 

 

 

 

   گزارش نهایی کارگروه اقتصاد و تأمین‌مالی

 

   تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۸

 

   تعداد صفحات: ۶۶

 

   دانلود گزارش 

 

 

 

 

 

 

 

   گزارش نهایی کارگروه امداد، نجات و سلامت

 

   تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۸

 

   تعداد صفحات: ۱۸۲

 

   دانلود گزارش 

 

 

 

 

 

 

 

   گزارش نهایی کارگروه کسب و کار

 

   تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۸

 

   تعداد صفحات: ۲۲۸

 

   دانلود گزارش 

 

 

 

 

 

 

 

   گزارش نهایی کارگروه آموزش و منابع‌انسانی

 

   تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۸

 

   تعداد صفحات: ۲۱۲

 

   دانلود گزارش 

 

 

 

 

 

 

 

    گزارش نهایی کارگروه زیرساخت‌ها

 

   تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۹۸

 

   تعداد صفحات: ۵۸۸

 

   دانلود گزارش